Oznámení o ochraně osobních údajů

1. ÚČEL TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Materialise chová v úctě právo na soukromí a je odhodlána zajistit, aby veškeré osobní údaje byly získávány, zpracovávány a používány bezpečně, eticky a transparentně. Ochrana soukromí našich zákazníků a partnerů je pro nás důležitá a ceníme si vaší důvěry v to, že společnost Materialise bude vaše osobní údaje používat opatrně a rozumně v souladu se zásadami uvedenými v tomto oznámení.

Poskytnutím informací potvrzujete, že jste se seznámili s obsahem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, které vám má pomoci pochopit, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme (dále jen „vaše osobní údaje“), proč je shromažďujeme a co s nimi děláme. Zmínky o osobních údajích v tomto oznámení o ochraně osobních údajů zahrnují veškeré informace, které vás přímo či nepřímo identifikují.

Chápete, že toto oznámení o ochraně osobních údajů platí ve spojení s jinými zásadami a postupy. Nevytváří smluvní či zákonná práva pro žádné osoby, nýbrž jeho cílem je dodržovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a další místní právní předpisy o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ a „platné právní předpisy“).

2. KDO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SPRAVUJE?

Společnost MATERIALISE NV je registrovaná v Belgii pod identifikačním číslem BE 0441.131.254. Hlavní provozovna se nachází na adrese Technologielaan 15, 3001 Leuven, Belgie.

Není-li v tomto oznámení uvedeno jinak, společnost MATERIALISE vystupuje jako správce vašich osobních údajů, a je tedy zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. V této pozici společnost MATERIALISE stanovuje jak účel („proč“), tak podstatné prostředky („jak“) zpracování vašich osobních údajů.

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů je vysvětleno, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme (oddíl 3.1), na jaké právní důvody při shromažďování vašich osobních údajů spoléháme (oddíl 3.2), jak vaše osobní údaje chráníme (oddíl 4), komu vaše osobní údaje zpřístupňujeme (oddíl 5), případně také mimo území Evropské unie (oddíl 6). Kromě toho také definujeme, jak dlouho potřebujeme vaše osobní údaje uchovávat (oddíl 7). V tomto oznámení o ochraně osobních údajů jsou dále také popsána vaše práva podle GDPR (oddíl 8), včetně kontaktních údajů pro případ, že budete chtít některé z těchto práv uplatnit (oddíl 9).

3. JAK SHROMAŽĎUJEME A ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

3.1 JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SHROMAŽĎUJEME
Vzhledem k tomu, že ochrana osobních údajů pro nás má velkou důležitost, chceme nadále otevřeně a transparentně informovat o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je hodláme používat.

Obecně platí, že společnost MATERIALISE shromažďuje vaše osobní údaje pouze tehdy, když je to nezbytné pro vedení našeho vztahu s vámi jako obchodním kontaktem a jako (potenciálním) zákazníkem. V závislosti na vašem přesném vztahu s námi, a to jak v současné době, tak v budoucnu, tak společnost MATERIALISE může shromažďovat, používat a zpřístupňovat (tj. zpracovávat) následující typy osobních údajů: kontaktní údaje, jako je vaše jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa pro účely fakturace a doručení.


3.2 PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ

3.2.1 Vaše osobní údaje

Podle platných právních předpisů mohou být osobní údaje shromažďovány a zpracovávány pouze na základě omezeného počtu právních důvodů. Ve společnosti MATERIALISE spoléháme na následující důvody pro zpracování vašich osobních údajů:

  1. nezbytnost pro plnění smlouvy s vámi (např. pro zpracování platebních údajů, když u nás zakoupíte softwarové licence); nebo
  2. zákonná povinnost, která se na společnost MATERIALISE vztahuje (např. zdravotní předpisy a požadavky na vysledovatelnost); nebo
  3. oprávněné zájmy společnosti MATERIALISE (např. když vám zašleme marketingové e-maily týkající se produktů podobných produktům, které jste u nás již zakoupili); nebo
  4. váš výslovný a informovaný souhlas (např. pokud si vyžádáte zkušební licenci pro naše softwarové produkty).


3.3 ZÁKAZNICKÁ PODPORA
Vzhledem k tomu, že pro poskytování většiny našich služeb je nezbytné zajistit technickou podporu a efektivní řešení reklamací a dotazů, berete na vědomí, že můžeme zpracovávat osobní údaje, jako je vaše jméno, kontaktní údaje, klientské číslo, IP adresy a případné další osobní údaje, s nimiž bychom se při poskytování služeb zákaznické podpory mohli dostat do kontaktu.

4. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Společnost MATERIALISE dbá na to, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu se zákonnými předpisy, férově a transparentně.

Zaručujeme tak, že jakékoliv zpracování vašich osobních údajů bude omezeno na to, co je nezbytné, přiměřené a relevantní pro dosažení účelů, pro které byly vaše osobní údaje shromážděny. Společnost MATERIALISE bude navíc, kdykoliv to bude možné a technicky proveditelné, používat anonymizované nebo pseudonymizované údaje, např. pro zákaznickou podporu, interní statistiky nebo účetní výkaznictví.

Vzhledem k tomu, že ochrana vašich osobních údajů je pro nás zásadní, dbá společnost MATERIALISE také na ochranu systémů, ve kterých jsou vaše osobní údaje uchovávány. Z tohoto důvodu jsme ve spolupráci s našimi poskytovateli služeb stanovili a zavedli odpovídající technická a organizační opatření s cílem chránit vaše osobní údaje před případným neoprávněným přístupem, nezákonným použitím, náhodnou ztrátou, narušením nebo zničením. Díky tomu si můžete být jisti, že vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně v případech, kdy je to nutné a vhodné.

Protože jsme si navíc plně vědomi toho, že se hrozby vyvíjejí a diverzifikují, a protože si chceme v průběhu let udržet vaši důvěru, budeme naše bezpečnostní opatření a infrastrukturu pravidelně revidovat a aktualizovat s cílem zmírnit provozní rizika a zajišťovat soulad našich bezpečnostních programů s nejnovějšími standardy a osvědčenými postupy, které jsou v odvětví obecně přijímány.

5. EXTERNÍ SUBJEKTY, S NIMIŽ MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLET

Společnost MATERIALISE nebude vaše osobní údaje za žádných okolností prodávat třetím stranám.

Pokud to však je relevantní a nezbytné pro účely zpracování, můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit vhodným externím příjemcům, kteří je potřebují znát (např. finanční instituce, pro ověření vašich platebních údajů nebo pro splnění zakázky).

Společnost MATERIALISE v každém případě omezí přístup k vašim osobním údajům a jejich předání na důvěryhodné externí příjemce, kteří prokáží odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

Kromě toho se budou na každý případ, kdy budou vaše osobní údaje sdíleny externě, vztahovat přísné dohody o zpracování osobních údajů, podle nichž společnost MATERIALISE zůstává správcem údajů a externí příjemci strany vystupují jako zpracovatelé údajů. V důsledku toho bude od externích příjemců, s nimiž můžeme vaše osobní údaje sdílet, vyžadováno vymazání veškerých osobních údajů nebo jejich vrácení společnosti MATERIALISE po ukončení poskytování služeb týkajících se zpracování a odstranění všech existujících kopií (pokud tito externí příjemci sami nejsou ze zákona povinni osobní údaje dále uchovávat).

6. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Materialise sídlí v Belgii a má po světě pobočky uvedené na adrese https://www.materialise.com/cs/contact-locations.

V případě, že vaše osobní údaje bude nutné předat do země mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), která nenabízí přiměřenou ochranu osobních údajů, společnost MATERIALISE zavede odpovídající záruky poskytující úroveň ochrany minimálně rovnocennou standardům obsaženým v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost MATERIALISE tak bude i nadále zodpovědná za zpracování vašich osobních údajů a přijme opatření nezbytná k ochraně jejich zpracování tím, že využije přiměřených mechanismů předávání osobních údajů, jako jsou standardní smluvní doložky nebo EU-US Privacy Shield.

7. JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Obecně platí, že společnost MATERIALISE vaše osobní údaje uchovává pouze tak dlouho, dokud je to nezbytné pro splnění účelů, pro které jsme je původně shromáždili. V závislosti na druhu zpracovávaných osobních údajů a účelech zpracování se však skutečné doby uchovávání mohou značně lišit. Kromě toho platí zákonné a oborové předpisy, které stanoví minimální lhůty pro uchovávání osobních údajů.

S výjimkou případů, kdy budeme vaše osobní údaje potřebovat uchovávat pro statistické účely nebo pro založení, uplatnění nebo hájení právních nároků nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat kopii vašich osobních údajů, společnost MATERIALISE vaše osobní údaje buď bezpečně zlikviduje, nebo trvale anonymizuje, jakmile splníme prvotní účel zpracování a další uchovávání vašich osobních údajů už nebude nutné.

Platná lhůta uchovávání údajů vztahující se na vaše osobní údaje závisí na tom, zda vaše osobní údaje zpracováváme v rámci smluvního vztahu s vámi nebo na základě vašeho výslovného souhlasu, zda osobní údaje zpracováváme pro vlastní oprávněné zájmy nebo zda společnost MATERIALISE je ze zákona povinna osobní údaje uchovávat po určitou dobu nebo dodržovat určité zákonné povinnosti.

8. VAŠE PRÁVA V POZICI SUBJEKTU ÚDAJŮ

Ačkoliv je společnost MATERIALISE formálně správcem údajů, konečná kontrola nad vašimi osobními údaji zůstává vždy vám, a sice za předpokladu, že nám poskytnete důkaz vaší skutečné identity.

Proto platí, že pokud informace již nemáte, pokud požadavek není zjevně neopodstatněný nebo nepřiměřený nebo pokud s sebou splnění vašeho požadavku nenese nepřiměřené obtíže, společnost MATERIALISE váš požadavek vyřídí zdarma, bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od jeho přijetí. V případě, že splnění vašeho požadavku vyžaduje více času, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. V takovém případě budete informováni o důvodech.

8.1 PRÁVO NA PŘÍSTUP
Máte právo si vyžádat přístup ke kopii osobních údajů, které o vás v současné době uchováváme, v běžně používaném formátu a získat informace o zpracování, včetně toho, zda vaše osobní údaje zpracováváme pro účely profilování.

8.2 PRÁVO NA OPRAVU
V případě, že ve svých osobních údajích zaznamenáte chybu, můžete požádat o opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění vašich osobních údajů. Společnost MATERIALISE váš požadavek nahlásí každému externímu příjemci, jemuž jsme vaše osobní údaje zpřístupnili, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

8.3 PRÁVO NA VÝMAZ
Za předpokladu, že (i) vaše osobní údaje již nejsou nezbytné pro původní účel, (ii) zpracování bylo založeno na vašem souhlasu a vy jste ho odvolali, nebo (iii) jste již podali námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo si vyžádat výmaz vašich osobních údajů z našich systémů bez zbytečného odkladu a požádat nás, abychom o tomto požadavku informovali externí příjemce, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

8.4 OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ
V případě, že zpochybňujete správnost vašich osobních údajů, máte právo si vyžádat, abychom omezili jejich zpracování, a sice po dobu nezbytnou k ověření přesnosti v našich systémech. Můžete si také vyžádat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili na jejich pouhé ukládání, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete k založení, výkonu nebo hájení právních nároků. Pokud společnost MATERIALISE vaše osobní údaje zpřístupnila externím příjemcům, budeme je o vašem požadavku v přiměřené míře informovat.

8.5 PRÁVO VZNÉST NÁMITKU
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností MATERIALISE na základě našeho oprávněného zájmu.

8.6 PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pokud je to technicky možné, můžete společnost MATERIALISE požádat, abychom osobní údaje, které o vás v současné době uchováváme, exportovali ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předali je jiné firmě, kterou si zvolíte.

9. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další informace týkající se zpracování vašich osobních údajů a vašich práv získáte zasláním e-mailu na privacy@materialise.be. Pokud nebudete spokojeni s tím, jak jsme váš požadavek vyřídili, máte právo si vyžádat omezení používání vašich osobních údajů a podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů ve vaší zemi pobytu.